התקשרו עכשיו:
054-8423364

וואצפ:
053-3550262

כתובת מייל:

bili23364@gmail.comחיפוש :

תגובה האם הפסיכולוגיה מתאימה עם הייעוץ התורני

תגובה על מקורות הייעוץ התורני

 

אני מצטט קטע ממאמר שהתפרסם בצריך עיון[1]  

הרבה ראשונים העתיקו דברי מוסר מהפילוסופים, וכמו שכ' הרמב"ם בהקדמה לשמונה פרקים בפירוש: "ושמע האמת ממי שאמרה". ועיין מה שכתב היעב"ץ (מגדל עוז י-ם תשעח, נוה חכם, חלונות אטומות חלון א אות ח עמו' קפט) על פרקי תיקון המידות של הרמב"ם בהלכות דעות: "ודע שכל פרק הלז לקוח מספר המדות היווני אלא שטיהר בשיחה נאה של הרב על דרך תוספת מחול על הקודש". אכן היו הרבה מתנגדים לגישה זו, והם שללו כל התעסקות בידיעות חיצוניות. דיון בסוגיה זו טעון הרחבה שאינה אפשרית במסגרת המאמר הזה.

ברצוני להגיב לקטע הזה, מתוך מה שנראה לעניות דעתי שחסר כאן כמה ידיעות בנוגע לייעוץ התורני ובתורות הנפש היהודית

 

הוכחה ראשונה

א.     הטענה הזאת נסתרת מדברי הרמב"ם עצמו:  פרק א' מהלכות דעות הלכה ו'

וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה נקראת דרך זו דרך ה' והיא שלמד אברהם אבינו לבניו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו

 

אינני מבין כיצד אפשר לטעון שהרמב"ם למד זאת מהיווני בזמן  שהרמב"ם עומד על כך שזאת דרכו של אברהם אבינו, וזאת דרך ה'  

מה שהרמב"ם למד מהיווני הכוונה לשמות של המידות כמו שיתבאר

 

ראיה נוספת

ב.     מתוך פירושי על רש"י במשלי פרק ב'  

יג) "העוזבים דרכי יושר"... טו) "אשר דרכיהם עקשים ונלוזים במעגלותם"  

לשון רש"י - ונלוזים במעגלותם - כל לשון נלוז לשון עקמימות הוא שבכ"מ הוא סמוך לעקש ועקש הוא לשון עקום כמו שנאמר ומעקשים למישור (ישעיה מב). ונלוזים במעגלותם - הם עקומי' בדרכיה' המקולקלי':
צריך להבין במה מדובר כאן, מי הם העקומים?   
ובפירוש הגר"א מבואר שהיושר הוא במידות, ומי שאינו ישר הוא עקום, א"כ אם ינסו ללמד אותך דרך של יושר שאינה על פי תורה, ודאי יש בה עקמימות, כיון שהבסיס שלהם מקולקל, ואינה מדרכי ה', מבואר שישרות באה רק מהתורה, עיי"ש. 

ואפילו שהרבה מן המידות שכ' הרמב"ם בשמונה פרקים, הוא מעיד שלקח אותם מהפילוסופים, וכן כתוב בספריהם, אבל מי שמתבונן יראה שכל מה שכתבו מבוסס על מגונה ולא מגונה, הכל לפי המבט האנושי, אבל דרך התורה של האמצע אינה לפי המבט האנושי אלא תלויה במה שיש לאדם נשמה, והוא צריך להתנהג לפי נשמתו, אלא שצריך להרגיל את הגוף במנהגי הנשמה, כמש"כ הרמב"ם בסוף פ"א מהלכות דעות, אבל כל זה נקרא דרך ה', ולא לפי השכל, וכ"כ הגר"א בפסוק ז' שדרך הישרה צריכה להיות ע"פ התורה

קראתי בספר המידות של היווני ואכן נוכחתי שכל המידות הם רק דרך איך לחיות חיים טובים יותר אבל אינם דרך ה' של אברהם אבינו, אינם דרך שהיא חובתו של כל יהודי באשר הוא

ומלבד כל זה, זה מאבני היסוד של הייעוץ התורני שרק מי שלמד אותו כראוי יכול להחליט מה נכון ומה אינו נכון, ואיזה יועץ תורני חקר את הפסיכולוגיה ובדק אם היא נכונה או לא?

הרמב"ם בידיעתו הרחבה יכול לומר קבל את האמת ממי שאמרה, כי הוא ידע מהי אמת  

יתרה מכך מי שבקי בנבכי הייעוץ התורני [כוונתי לחלק הזה בתורה] יודע שהיושר במידות הוא שייך לסוגיות עמוקות בקבלה וחלילה לומר שזה בא מהיווני

עד כאן דברי בקצרה כיועץ תורני מתחיל 

דברי סיום

אני מקווה שדברי מובנים, אין לי שום דבר כנגד הפסיכולגיה, היא מאוד מתאימה במקרים מסוימים של חולי בנפש, אבל מאידך כיועץ תורני ידוע לי שהיא מאוד לא מתאימה לבעיות מצויות של בחורי ישיבה ואנשים תורניים

ובנוסף הייעוץ התורני יש לו יתרון ברור של זמן  

וחלילה לטעות באפיקורסות ולזלזל בידע של הייעוץ התורני[2] שמבוסס על דברי אלוקים חיים ומסורות מגדולי הדורות שהיו בעצמם -גם אם הם לא קראו לעצמם כך -יועצים תורניים

וגם אם ניתנה רשות לרופא לרפא -זה רק מקרה של חולי כאמור אבל במקרה שאין כאן חולי בנפש אלא דבר שהמקורות מתייחסים אליו למה לא לפנות אל המקורות הנאמנים -לייעוץ התורני

בנוגע לגוף המאמר שהתפרסם בקישור המצורף, נראה שהכותב איננו יודע מהו ייעוץ תורני אמיתי... הוא כנראה כתב על ייעוץ שמנסה להיות ייעוץ תורני  

 

בברכה ובכבוד ודברי הם רק להביע את דעתי ולא חלילה לפגוע באף אחד מישראל

יוסף ביליצר -יעוץ תורני[2] ידוע לי שיש הרבה מתחזים ליועצים תורניים, ואני מקווה שכל מי שהולך לייעוץ תורני בודק היטב למי הוא הולך או תמיד אפשר לראות אם זה לא  עוזר סימן שזה לא יועץ תורני ולא ייעוץ תורני

img_ArticleTag ייעוץ תורני
2all בניית אתרים