התקשרו עכשיו:
054-8423364

וואצפ:
053-3550262

כתובת מייל:

bili23364@gmail.comחיפוש :

הדרך למידות טובות -בייעוץ התורני

התמודדות מול מידות לא טובות -בייעוץ התורני

בשלשה שלבים

 

שלב א' -מבט טוב

 

העולם נראה מלא ברע או שהנהגת השם אינה נראית טובה מספיק, או שהחיים שלי אינם טובים,  או שאני עצמי רע -זה בסיס מצוין למידות רעות

הדרך לצאת מכך בשלשה שלבים: 

שלב אחד: להאמין שהקב"ה תכלית הטוב, לכן גם מה שלא נראה טוב יש לו תכלית של טוב

שלב שני:  כיון שכך החיים שלנו הם דבר טוב, ולא טעות או כשלון, אלא חלק מהתוכנית של הבורא. בנוסף גם הכישלונות שהיו לנו בחיים הם חלק מהתוכנית של הבורא -לא שהם היו מוכרחים להיות, אבל הקב"ה לקח בחשבון שאנחנו מסוגלים לטעות וטועים  

שלב שלישי: כל אחד מאיתנו נברא עם כל הכוחות שהוא צריך למלא את תפקידו, ואם יש לנו חסרונות זה חלק מהתפקיד שלנו, לקבל אותם, ולהתמודד איתם, והם הדרך היחידה למילוי התפקיד שלנו בשלמותו

לכן החסרונות אינם מעידים על רוע, אלא על תפקיד[1]

גם ביחס לסביבה, אנחנו צריכים  לחפש בכולם את הטוב [2]

 

 

 

 

 

 

שלב שני -בחירה

מה שאני עושה זה לא מתוך בחירה, אני פשוט מוכרח בגלל העבר שלי, בגלל ההורים או החברים או התכונות שלי, איך אפשר לדרוש ממני להגיע למידות טובות

אבל התורה מעידה להיפך, ויש כאן שלשה שלבים: 

שלב ראשון: אמונה, להאמין שהבורא נתן בי כוחות להתמודד כדי להשלים את התפקיד שלי, [ועיין רמב"ם הלכות תשובה פ"ו[3]] ואחד החלקים הכי בסיסיים בתפקיד הוא המידות [עיין שערי קדושה למהרח"ו חלק א' פרק ב'] שאם אין מידות טובות כל המצות הם חסרות

שלב שני: לימוד, ללמוד את הסוגיא של בחירה, איך בוחרים ומהי בחירה -וברוב המקרים זה דורש לימוד מיועץ תורני -גם בזה צריך להשתמש בכוח הבחירה למי כדאי לשמוע

שלב שלישי: יישום, ע"י קבלת אחריות על עצמי והחיים שלי

שלב רביעי: לדעת כמו שלכל אחד יש תפקיד מיוחד בחיים, כך לכל אחד יש בחירה מיוחדת משלו, ורק הוא יכול לבחור ואסור לאף אחד בעולם, יהיה מי שיהיה לבחור בשבילו -כמובן שאפשר להתייעץ, אבל לא למסור את ההחלטה ביד אחרים  

כל אלו סוגיות ארוכות, אבל באתי לכתוב כאן רק את חלק מהכללים

 

 

שלב שלישי -מהי עבודת המידות

כך מקובל אצלינו לעשות, כך אני נולדתי, זה אני, כך כולם עושים, אני לא שולט בעצמי, אני מכור לזה, אין סיכוי שאני ישתנה, ועוד

הדרך לשינוי:

שלב ראשון: לדעת מה היא מידה טובה ומה היא רעה, וטובה יכולה להיות דבר שנחשב בטעות לרעה, וכן רעה יכולה להיות דבר שנחשב לטובה[4]

שלב שני: למצוא את הקצוות הרעים של המידות -כדברי הרמב"ם בהלכות דעות ובשמונה פרקים.  בדרך כלל קשה למצוא את האנשים  שהם נמצאים לגמרי בקצה של הרע

שלב שלישי: למצוא את האמצע -דרך הישרה, והיא תלויה בישרות פנימית, שיקול דעת נכון, הבנה ישרה -כל אלו דברים שלא רחוקים מכל אחד מאיתנו אלא א"כ הוא רוצה להתרחק מהם   

שלב רביעי: למצוא את התכונה הטובה המרכזית שלי שהיא תביא לתיקון כל המידות כולם[5], וצריך הרבה מאוד זהירות בכך  

 

 [1] וכל זה על פי דברי הרמח"ל בדרך ה' שער א' פרק ב' אות א' וב', ועוד מקומות, עיי"ש

[2] רבינו יונה על אבות פ"ב מ"ח

איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם. בכל המדות טובות והישרות יש לאדם להדבק בהם ר"ל להדבק במדה אחת להיות שלם בה כי טוב לאדם לאחוז במדה אחת בשלמות ונקל אליו להשיג ממנה אל כל המדות החשובות מהיותו בן כמה מדות ואיננו שלם באחת מהן. וזהו שאמר ר' אליעזר עין טובה. ר"ל מדת הנדיבות שהיא מדה נאה ומשובחת ואחר היות בתכלית הנדיבות על כל פנים ישיג אל המעלות האחרות כי מחמת רוחב לבו ועינו היפה הוא אליו המדה הזאת. ואדם כזה ראוי לכל מדה טובה וזהו שכתוב (משלי י"ד כ"א) ומחונן עניים אשריו ר"ל שהענוים הם מוצאין חן בעיניו ונותן להם בעין יפה מלשון (תהלים ק"ב ט"ו) ואת עפרה יחננו שעפר ארץ ישראל ימצא חן בעיניהם:

מלבד עצם דבריו שהם מאוד חשובים לכאן, שיש שורש אחד לכל המידות, והוא משתנה בין אדם לאדם

מבואר כאן עוד: שרוחב הלב והיחס הטוב לאחרים מביא לתיקון כל המידות כולם

[3] וכן בפרשת ראה: "ראה אנכי נותן לפניך היום ברכה וקללה" [דברים י"א כ"ו]  וברבינו בחיי שם

וזה עקר גדול ועצום והוא יסוד האמונה. ומפני זה נזכר העיקר הגדול הזה בפתיחת התורה ובחתימתה, הוא שתמצא באדם הראשון כתוב (בראשית ג) הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, באורו הן מין האדם היה יחידי בעולם ואין לו מין שני שידמה לו בעליונים ולא בתחתונים, שהרי העליונים שכליים עובדים ומקלסים הש"י בשכל ולא בטבע, והארציים גם כן מקלסין אותו יתברך בטבע ולא בשכל כלל, וכל אחד ואחד הכרחי בקלוס, זה הכרחי בשכל וזה הכרחי בטבע, אין לאחד מהם מונע, אבל האדם הוא משותף מהם ומורכב משניהם, מן השכליים מצד הנפש ומן הארציים מצד הטבע, ואיננו הכרחי כי אם רצוניי, שהרשות נתונה בידו להביא עליו עונש ושכר הברכה והקללה בחתימתה, הוא שתמצא בסוף דברי משה (דברים ל) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע, כלומר שהרשות בידכם לעשות טוב או רע, וכן אמר בכאן ראה אנכי נותן לפניכם היום:

מבואר בדבריו שהחידוש בפרשה זו הוא לומר לנו  שאי אפשר לומר אני מוכרח לבחור ברע, או לעשות רע, אלא הכל תלוי בבחירה, וכן מבואר ברמב"ם סוף הלכות תשובה

ואיך אפשר לומר כך? הרי לפעמים נראה לי על עצמי שבאמת אינני מסוגל,  או על אחרים שאינם מסוגלים לבחור בטוב 

התשובה לכך: מי שיתבונן על מצבים דומים אצל אחרים או אפילו אצל עצמו יראה שרבים בכל הדורות כולם הצליחו לבחור בטוב גם כאשר היה נראה שאין סיכוי בעולם לבחור בטוב

כמו שיש אנשים שעברו את כל הצרות האפשריות בעולם ועדיין נשארו שמחים, ואחרים סבלו מאית מהם והם בדיכאון -זה סיפור של בחירה,  וגם ההתבוננות בכך היא סיפור של בחירה, כי תמיד אפשר להכחיש ולתרץ תירוצים עקומים....  

אבל זה מוכיח שיש באדם כוחות עצומים של טוב שלפעמים הוא לא מודע אליהם עד שהוא בוחר בטוב

 

[4] לכן צריך לבדוק האם זה נוח לסביבה או לא. ועיין אבות פ"ב  מ"א בפירוש רבינו יונה -איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם.. ותפארת לו מן האדם -מה שבני האדם ישבחוהו, -וביאר שם שבמידות צריך לבדוק תמיד האם הסביבה מרוצה מכך או לא

[5] עיין רבינו יונה שהובא לעיל הערה 2 ועיין בעלי שור ח"א בחלק השלישי של הספר -וצריך לדעת שזה דבר מסוכן מאוד ומשמעותי לקבוע מהי המידה המרכזית שלי, ועוד יותר מסוכן לקבוע לאחרים

img_ArticleTag מידות
2all בניית אתרים